top of page
Search

Cannabis, medicine for many

Updated: Mar 5, 2021

“Cannabis is just way too healthy for a sick health care system” -- Sebastian Marincolo


Met plantmedicicijnen als een van de pijlers van holistische geneeskunde, mogen we natuurlijk een van de krachtigste en een van de meeste controversiële niet vergeten. Van vroeger uit werd cannabis als drugs bestempeld en waar je vanaf moet blijven als je niet ten onder wil gaan aan de vele gevaren. Hierdoor krijgt de plant nog steeds nauwelijks het respect dat het verdient. Maar achter de schermen van de reguliere geneeskunde helpt het elke dag meer mensen om weg te blijven van voorgeschreven medicijnen, zoals opioïden, andere pijnstillers, slaapmedicatie en nog veel meer. Een aantal mensen laat zien dat ze hun medicijnen volledig kunnen vervangen met cannabis. Maar toch is er in de reguliere geneeskunde nog veel onbekend over het werkingsmechanisme en hoe op een juiste manier met de plant te werken. Laten we eerst eens nader bekijken waar deze prachtige plant zijn slechte naam aan ontleent. Dit dateert uit de jaren 20 van de vorige eeuw toen een incompetente neef van mijnheer de president een hoge functie binnen de FDA werd toegekend. Hij werd gemakkelijk gecorrumpeerd door druk uit het bedrijsleven en lanceerde een propagandacampagne tegen cannabis. Hij bespeelde de mensen door ze te voeden met terreur en angst en gebruikte het beeld van de arme Mexicaan die iets rookte dat 'marihuana' wordt genoemd. Je moet weten dat rond die tijd de helft van het land cannabis gebruikte vanwege de gezondheidsvoordelen ervan. Maar door er een nieuw woord voor te bedenken en propagandafilms als 'Reefer madness' te produceren, werd de wietbelastingwet ingevoerd. Die film is beschikbaar om te bekijken op YouTube. Deze zwart-witfilm vertelt het verhaal van de welgestelde jongere die het hele gezin vermoordt na het roken van een wietsigaret op de tennisbaan. Het eindigt met: '' Vertel het je kinderen ''. Hoewel het nu grappig is, leidde het tot een verbod op cannabis in het eerste uniforme drugsbeleid van landen over de hele wereld. Maar de geschiedenis van cannabis gaat veel verder dan dat. Er wordt gezegd dat de plant zich over de hele wereld heeft verspreid vanuit de Centraal-Aziatische hooglanden. In 2700 voor Christus maakte een Chinese keizer Shen Nung al opmerkingen over het wonderbaarlijke genezende vermogen van cannabis bij artritis, menstruatie, malaria en jicht. Via de beroemde zijderoute verspreidde het zich naar Perzië en Noord-Afrika. In India werd de plant rechtstreeks van de goden ontvangen om in nauwer contact met de hemel te komen. En bovendien, tijdens zijn 9 dagen vasten, wordt er gezegd dat de Buddha leefde van 1 enkel hennepzaadje per dag. Maar behalve dat het powerfood is, werd de plant bekend om zijn vezelige eigenschappen om boeken, zeiluitrusting en touw te maken. Kortom, er was destijds een 'bloeiende' business rondom cannabis.

Laten we het nu hebben over de plant zelf. Als we het hebben over de medicinale eigenshcappen, kijken we vooral naar de vrouwelijke plant. De mannelijke plant produceert weliswaar CBD, maar wordt voornamelijk om zijn sterke vezels gewaardeerd.

Het meeste medicijn zit in de hars van vrouwelijke bloemen. Als je heel goed kijkt, zie je piepkleine haartjes met bovenop glasachtig bolletjes, ook wel 'Trichomen' genoemd. Dit is ook wat je vingers plakkerig maakt als je de bloemen door je handen haalt. Deze hars is het afweermechanisme van de plant voor de buitenwereld. In de hars vinden we een mengsel van veel verschillende soorten cannabinoïden, zoals THC en CBD, en veel verschillende soorten terpenen, die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur. De medicinale waarde van cannabis is een onderling samenhangende combinatie van cannabinoïden, terpenen en patiëntspecifieke eigenschappen, ook wel het 'Entourage-effect' genoemd. Laten we het over elk van deze factoren in meer detail hebben. Cannabinoïden zijn voor het medicijn, wat de motor is voor een auto. Over het algemeen bepalen ze de kracht waarmee het werkt. Hoewel THC en CBD de bekendste cannabinoïden zijn, zijn er nog veel meer en hebben ze een iets andere uitwerking op het lichaam. THC is bijvoorbeeld een zeer krachtige pijnstiller, is psychoactief en geeft daardoor meer risico op psychose en verslaving. Maar dit zie je alleen in soorten die worden verkocht in coffeeshops, die alleen gekweekt worden voor grote hoeveelheden THC. Belangrijk hierbij is een behoorlijke hoeveelheid CBD ernaast, die de piekwerking van THC verminderd, beschérmend is voor psychoses en de medicinale effecten verlengd. Het is ook op zichzelf kalmerend en ontstekingsremmend, zonder psychoactief te zijn. Geen wonder dat CBD de laatste jaren enorm populair is geworden. Als het als zwak wordt neergezet, heeft dit waarschijnlijk te maken met een slechte kwaliteit van commerciële olie en ten tweede maakt juist de wisselwerking met een klein beetje THC het uiteindelijk krachtiger. Als cannabinoïden de motor zijn, zijn terpenen degenen achter het stuur. Ze sturen de effecten van het medicijn letterlijk naar ontspannend danwel opbeurend, pijnstillend of verfrissend. Terpenen komen niet alleen voor in cannabis, maar in elke etherische olie, die voornamelijk uit terpenen bestaat. Bekend is limoneen, gevonden in citrusvruchten, dat een opbeurend effect heeft op je humeur en houding. Ook pineen, aanwezig in hars van dennebomen. Als je op een warme dag door een sparrebos loopt ruik je deze verfrissende geur waardoor je longen opengaan voor een betere ademhaling. Een andere is linalool, zoals gevonden in lavendel, bekend om zijn ontspannende eigenschappen. Bovendien is een van de oudste trucs onder cannabisgebruikers om een ​​sappige mango te eten vlak voordat ze het medicijn innemen. Mango bevat myrceen, een terpeen dat verantwoordelijk is voor het welbekende 'couch-lock'-effect van cannabis. In mijn blog over aromatherapie noem ik ook de therapeutische voordelen van terpenen. Als je vastzit aan een medicinale cannabisolie die alleen cannabinoïden en geen terpenen bevat (Bedrocan), kan het een interessante zet zijn om terpeenprofielen van planten te gebruiken in de vorm van etherische oliën om de medicinale waarde te verhogen en specifieke gewenste resultaten te bereiken. En dan is er de patiënt, van wie er maar één is. Dit betekent dat elk individu zijn eigen behoeften heeft en dat geen enkele ziekte bij iemand hetzelfde is. Daarom is het goed dat er zoveel verschillende soorten zijn om uit te kiezen, elk met een andere verhouding tussen CBD en THC en met een ander spectrum aan beschikbare terpenen. Niet alleen dat, er zijn vele manieren om met het medicijn te werken, zoals opeten, drinken, roken, vapen enz. Over de hele wereld wordt cannabis verreweg het meest gerookt, maar het gezondst is het nemen van olie uit harsextract of verdampen op de juiste temperatuur. Door het te fel te verhitten, worden die kostbare terpenen vernietigd en worden decarboxyleringsverbindingen geproduceerd die slecht zijn voor het lichaam. Cannabis wordt om een ​​groot aantal verschillende redenen gebruikt, om er maar een paar te noemen: slaapstoornissen, pijnverlichting, eetlust, angst, epilepsie, parkinson, migraine, fibromyalgie, astma en last but not least als behandeling voor kankerprocessen in het lichaam. Een van de redenen waarom cannabis zo goed werkt voor een groot aantal problemen in het hele lichaam, is omdat het rechtstreeks het 'endocannbinoïde systeem' beïnvloedt. Dit systeem bestaat uit duizenden receptoren door het hele lichaam die overeenkomen met chemicaliën die door je lichaam worden gemaakt en die veel op cannabisverbindingen lijken. Een van die stoffen is anandamine (ananda is Sanskriet voor geluk) en is een belangrijk molecuul voor je welzijn, net als dopamine, serotonine etc. Het is dit 'endocannabinoïde systeem' dat bij ziekte meestal uit balans is, omdat het vitale functies reguleert zoals pijn, slaap en eetlust. Wat een zegen om hier op een natuurlijke manier direct mee te kunnen interfereren. Een andere manier om met deze plant te werken is om het bewustzijn en zelfbewustzijn te vergroten, net als elke andere leraar plant. In mijn vorige blog over psychedelische therapie beschrijf ik de mogelijke voordelen van een ceremoniële setting bij het werken met psychedelica. Dit geldt ook voor cannabis, omdat het onze eigen inheemse lerarenplant is die al generaties lang wordt gekweekt. Naast het voorschrijven van cannabis als medicijn bij ziekte, raad ik clienten aan om een setting faciliteren om op een ceremoniële manier met de geest van cannabis te werken en haar het respect terug te geven dat het verdient. Bedankt voor het lezen en, Om Shanti Om!

---English version---

With plantmedicines as one of the pillars of holistic medicine, we can not forget about one of the most potent, and with most controversy around it, cannabis of course. Een betere vertaling bijdragen


With plantmedicines as one of the pillars of holistic medicine, we can not forget about one of the most potent, and with most controversy around it, cannabis of course.

Coming from an old paradigm where cannabis was a drug that's dangerous and should be stayed away from, the plant is still hardly getting the respect it deserves. But behind the curtains of regular medicine it is helping more people every day to stay away from prescriptiondrugs, like opioids, other painkillers, sleepmedication and many more. And numbers of people are showing they're substituting theirs meds for cannabis. But still, in the regular field of medicine there is still a lot unknown about the working mechanism and how to work with the plant in a proper way.


First, let us have a closer look at where this beautiful plant gets it's bad name from. This dates back to the 20's of last century when an incapable nephew of mr president was assigned to a high post within the FDA. Easily corrupted by corporate pressure, he launched a propaganda campaign against cannabis. He played the minds of the people by feeding them with terror and fear and used the image of the poor Mexicano's smoking something called 'marijuana'. You should know, that around that time, half of the country was using cannabis is some form for it's health benefits. But by coining a new word for it and producing propaganda films like 'Reefer madness', the marijuana tax act was introduced. That movie is available to watch on YouTube. This black and white movie tells the story of the wealthy youngster who murders the entire family after smoking a weedcigarette on the tenniscourt. It finishes with: ''Tell your children''. Although funny now, it lead to a ban on cannabis in the first uniform drug policy of countries worldwide.


But cannabis' history goes way further than that. It is said that the plant spread throughout the world starting from the central Asian highlands. In 2700 BC a Chinese emperor Shen Nung already made remarks of the wonderfull healing capabilities of cannabis in the case of artritis, menstruation, malaria and gout. Via the famous silk route it spread to Persia and North-Africa. In India the plant was received as directly from the gods, to come in closer contact with the heavens. And, during his 9 day fast, it is said that lord Buddha lived on 1 seed of cannabis alone.

But apart from being powerfood, the plant got well known for it's fibrous properties to make books, sailing equipment and rope. In short, there was a 'blooming' business at the time, around cannabis.


Now, let's talk about the plant itself. When we're talking about the medicinal proporties we mostly consider the female plant. Whereas the male plant produces only fibres, and CBD(!).

Most of the medicine is inside the resin of female flowers. When you look very closely, you can see tiny little hairs with a small glasslooking ball on top, also called 'Trichomes'. This is also what makes your fingers sticky when running the flowers through your hands. This resin is the plant's defense mechanism for the exterior world. Inside the resin we find a mixture of many different types of cannabinoids, like THC and CBD, and many different types of terpenes, responsible for taste and smell. The medicinal value of cannabis is an interrelated combination of cannabinoids, terpenens and patient specific characteristics, also called the 'Entourage-effect'. Let's talk about each of them in more detail.


Cannabinoids are for the medicine, what the engine is for a car. In general they determine the force with which it works. Although THC and CBD are the most well known cannabinoids, there are many more and they have slightly different effects on the body. For instance, THC is a very potent painkiller, is psychoactive and therefore gives more risk to psychosis and addiction. But this you will only see in strains that are sold in coffeeshops, bred only for high amounts of THC. Important here is a fair amount of CBD on the side, which tops down the peak working of THC, is protective for psychoses and lengthens the medicinal effects. Also it is sedative and anti-inflammatory on it's own, without being psychoactive. No wonder CBD has been becoming widely popular last years. When reported too weak, this probably has to do with poor quality of commercial oil and second, a little bit of THC makes it more potent in the end.


If cannabinoids are the engine, terpenes are the ones behind the steering wheel. They literally steer the effects of the medicine towards either relaxing or uplifting, painkilling or refreshing. Terpenes are found not only in cannabis, but in every essential oil, which are mostly constituent of terpenes. Well known are limonene, found in citric fruits, which has an uplifting effect on your mood and attitude. Also, pinene, present in resin of pine trees. When walking through a (pine)forrest on a hot day you will smell this refreshing odor, opening up your lungs for better breathing. Another one is linalole, as found in lavender, well known for it's relaxing capabilities. Furthermore, one of the oldest trick amongst cannabisusers is to eat a juicy mango right before taking the medicine. Mango contains myrcene, a terpene responsible for the illustrous 'couch-lock'-effect of cannabis. In my blog about aromatherapy I also mention the therapeutic benefits of terpenes. When stuck with a medicinal cannabis oil that has only cannabinoids and no terpenes (bedrocan), it may be an interesting move to use terpene profiles from plants in the form of essential oils to upgrade the medicinal value and achieve specific desired results.


And then there is the patient, of whom there is only one. This means, every individual has it's own needs and no disease is the same in anyone. That's why it's good there are so many different strains to choose from, each with a different ratio of CBD and THC and with a different spectrum of available terpenes. Not only that, there are a multitude of ways to work with the medicine, like ingesting, drinking, smoking, vaping etc. Throughout the world cannabis is smoked mostly, but healthiest are taking oil from resinextract or vaporizing at the right temperature. Heating it too fiercely destroys those precious terpenes and produces decarboxylation compounds that are bad for the body.


Cannabis is used for a great variety of reasons, to name a few: sleepingdisorders, painrelief, apetite, anxiety, epilepsy, parkinson's, migraine, fibromyalgia, asthma and last but not least (or last) as a treatment for cancerous processes in the body. One of the reasons cannabis works so well for a multitude of problems throughout the entire body is because it directly affects the 'endocannbinoid system'. This system is made up from thousands of receptors throughout the body that correspond with chemicals made by your body that look a lot like cannabis compounds. One of those substances is anandamine (ananda is Sanskrit for happiness) and is an important molecule for your wellbeing, just like dopamine, serotonine etc. It is this 'endocannabinoid system' that is mostly out of balance when sick, since it regulates vital functions like pain, sleep and apetite. What a blessing to be able to directly interfere with this in a natural way.


Another way of working with this plant is for expanding consciousness and self-awareness, just like any other teacher plant. In my previous blog about psychedelic therapy I describe the potential benefits of a ceremonial setting when working with psychedelics. This goes for cannabis as well, being our own indigenous teacher plant that has been cultivated for many generations. Apart from prescribing cannabis as a medicine for illness, I advise clients to facilitate a setting to work with the spirit of cannabis in a ceremonial way and give her the respect back it deserves.Thank you for reading and,

Om Shanti Om!


111 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page