top of page
Search

Detox 2.0

Met de lente in aantocht stond de afgelopen week in het teken van opruimen. In huis, maar voornamelijk in m’n eigen tempel, het lichaam. Hiertoe had ik de beschikking over een hoogwaardige detox-kuur uit Thaiwan op basis van enzymen. Deze hulpstoffen luiden een nieuwe revolutie in op het gebied van ontgiften van het lijf. Waar het voorheen vitaminen waren die de hoogste verwachtingen schepten, zijn het nu enzymen die de meest veelbelovende resultaten behalen ten aanzien van detoxificatie.


In het geval van de desbetreffende kuur komen de enzymen uit een reeks van maar liefst 3 jaar lang gefermenteerde groente- en fruitsoorten. Deze specifieke kuur, de Rainbow Zencleanz, duurt 7 dagen en is samengesteld uit twee verschillende ‘modules’, respectievelijk darm- en lever/gal- reiniging. Voor dag 1 is er een gestructureerd programma samengesteld uit zakjes welsmakende poeders en tabletjes om hiermee effectief de micro bio-film aan de binnenkant van je darmen te bestrijden.

Ieder mens draagt zo’n 5kg onverteerde voedselresten met zich mee en onder invloed van stress, suiker en medicatie vormt dit een soort rubberachtige laag die een goede doorlaatbaarheid van de darmen in de weg staat en hiermee opname en secretie van stoffen belemmert. Dit proces van opstapeling voltrekt zich door de jaren heen, vanaf het moment dat we geboren worden en blootgesteld zijn aan minderwaardig voedsel, overeten en verzuring.


Het gevolg is tevens dat je darmen hiermee een tehuis worden van allerhande schimmels en parasieten, alsook een disbalans van de juiste bacteriën in de hand gewerkt wordt met alle gevolgen van dien. Een goed moment dus om dat doelbewust los te laten en weer met een schone lei te beginnen. Voor een gevoelige kijkers en lezers zal ik ondersteunende beelden achterwege laten, maar persoonlijk mag ik wel stellen blij te zijn om te zien wat ik vanaf nu in ieder geval niet meer met me mee hoef te dragen.


Hierna volgden 4 dagen van rust, met slechts 3 of 4 verschillende zakjes als voorbereiding op de lever- en galreiniging. Het doel van deze ‘forgive-module’, is om de lever op te ruimen opdat het beter in staat is zijn zelfherstellend vermogen aan te spreken. De lever is zo ongeveer het belangrijkste orgaan in ons lijf en verantwoordelijk voor maar liefst 300-400 vitale processen in het lijf en is de belangrijkste bron voor behoud van onze lichaamstemperatuur. Als een heuse chemische fabriek verwerkt het al ons voedsel, drank maar ook drugs en medicijnen.


Tijdens dit gedeelte van de kuur ga je met behulp van oa appelenzymen en ander plantaardig spul een veelheid aan galstenen loslaten die zich bevinden in de galgangen en galblaas. Dit kan veilig, zonder gevaar op obstructie, gezien zowel de galgangen worden opengezet en de stenen zacht worden gemaakt.

Sommigen kennen de methode van Morritz en doen dit met behulp van bitterzout. Op langere termijn heeft dit echter nadelige effecten op je elektrolyten-balans. Daar is bij deze kuur geen sprake van, en daarnaast is het mogelijk om in 1 keer op 3 momenten de lever ‘door te spoelen’ dus dat schiet lekker op.


Dat detoxen een proces is op alle lagen en niet enkel lijfelijk, mocht wel blijken op de eerste nacht van de lever-module. Na in de avond voor de eerste keer ge-‘flushed’ te hebben met een mengsel van olie en grapefruitsap werd ik om 03:00u wakker (ook wel 'levertijd' volgens de chinese orgaanklok) met heldere inzichten over oa mijn opvoeding en mocht ik heel veel compassie ervaren naar mezelf, naar mijn ouders en andere naasten. Later die ochtend kon ik ook een verdriet voelen wat zich al die tijd op de achtergrond had gehouden maar wel degelijk van invloed was op mijn gemoedstoestand. Huilend werd ik wakker en besloot er direct een verbonden ademreis aan vast te plakken om er zo lang mogelijk mee aanwezig te kunnen zijn, het geheel goed te kunnen doorvoelen en zo mogelijk los te laten.

Na de 3e keer flushen was de kuur zo goed als klaar en keek ik terug op een bijzondere reis in mezelf en met mezelf. Dankbaar was ik ook dat ik hiervoor de ruimte had genomen om veel met mezelf te zijn zodat ik de ruimte had om te mediteren, te schrijven en te doorvoelen wat ik zoal tegenkwam.

Op het eind van de kuur ervoer ik zoveel helderheid in mijn gedachten alsook in mijn lijf. Met het loslaten van de parasieten was in eerste instantie ook de craving weg, hoewel deze zich uiteindelijk wel weer aandiende, maar ook dat is een waardevol proces al met al.


Mocht je zelf interesse hebben om te vasten, dan kan dat op vele manieren. Een goed moment kan zijn om dit te doen tijdens de seizoenswisselingen, zo’n 2 of 4x per jaar. Daarnaast kan het waardevol zijn om intermittent te vasten, maar dit blijkt niet voor iedereen per definitie een succes.


Ben je geïnteresseerd om hiervoor met de Zencleanz aan de slag te gaan, neem hiervoor een kijkje op de website van Zencleanz en bekijk een aantal gebruikers ervaringen. Als je over gaat tot bestellen, kan ik je een kortingscode aanbieden door te bestellen via de volgende link: https://zencleanz.com/?ref=DrAquarius


Wees welkom om ook hiervoor contact op te nemen.

Tot zover, en weet, je bent goed bezig!


With spring approaching, the past week has been all about tidying up. In the house, but mainly in my own temple, the body. To this end, I had access to a high-quality enzyme-based detox cure from Thaiwan. These excipients herald a new revolution in the field of detoxification of the body. Where previously it was vitamins that created the highest expectations, now it is enzymes that achieve the most promising results in terms of detoxification.

In the case of the treatment in question, the enzymes come from a series of fruit and vegetables fermented for no less than 3 years. This specific course, the Rainbow Zencleanz, lasts 7 days and is composed of two different 'modules', respectively intestinal and liver/bile cleansing. For day 1, a structured program has been composed of sachets of tasty powders and tablets to effectively combat the micro bio-film on the inside of your intestines.
Every person carries about 5 kg of undigested food residues and under the influence of stress, sugar and medication, this forms a kind of rubbery layer that prevents good permeability of the intestines and thus impedes the absorption and secretion of substances. This process of accumulation takes place over the years, from the moment we are born and exposed to inferior food, overeating and acidification.

The result is that your intestines become a home for all kinds of fungi and parasites, as well as an imbalance of the right bacteria, with all its consequences. So a good time to deliberately let go of that and start again with a clean slate. For sensitive viewers and readers I will omit supporting images, but personally I can say that I am happy to see what I no longer have to carry with me from now on.

This was followed by 4 days of rest, with only 3 or 4 different sachets in preparation for the liver and bile cleanse. The purpose of this 'forgive module' is to clean up the liver so that it is better able to use its self-healing capacity. The liver is about the most important organ in our body and is responsible for no fewer than 300-400 vital processes in the body and is the main source of maintaining our body temperature. Like a real chemical factory, it processes all our food, drink, but also drugs and medicines.

During this part of the treatment, you will release a multitude of gallstones that are located in the bile ducts and gallbladder with the help of apple enzymes and other vegetable stuff. This can be done safely, without risk of obstruction, as both the bile ducts are opened and the stones are softened.
Some know Morritz's method and do this with the help of Epsom salts. In the longer term, however, this has adverse effects on your electrolyte balance. This is not the case with this cure, and it is also possible to 'flush' the liver in 1 time at 3 times, so that gets along nicely.

That detoxing is a process on all levels and not just physically, was evident on the first night of the liver module. After having 'flushed' for the first time in the evening with a mixture of oil and grapefruit juice, I woke up at 03:00 (also called 'delivery time' according to the Chinese organ clock) with clear insights about, among other things, my upbringing and if I experienced a lot of compassion towards myself, towards my parents and other loved ones. Later that morning I could also feel a sadness that had been in the background all this time, but it did affect my state of mind. I woke up crying and immediately decided to attach a connected breath journey to it in order to be present with it as long as possible, to feel the whole thing well and to let go if possible.
 
After the 3rd time flushing, the cure was almost finished and I looked back on a special journey in myself and with myself. I was also grateful that I had taken the space to be with myself a lot so that I had the space to meditate, write and feel through what I encountered.
At the end of the treatment I experienced so much clarity in my mind as well as in my body. With the release of the parasites, the craving was also gone at first, although it eventually reappeared, but that is also a valuable process all in all.

If you are interested in fasting yourself, you can do so in many ways. A good time can be to do this during the seasonal changes, about 2 or 4 times a year. In addition, it can be valuable to fast intermittently, but this does not necessarily prove to be a success for everyone.

Are you interested in getting started with the Zencleanz for this, take a look at the Zencleanz website and view a number of user experiences. If you proceed to order, I can offer you a discount code by ordering via the following link: https://zencleanz.com/?ref=DrAquarius

Be welcome to contact us for this as well.
So far, and know, you're doing great!

59 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page