top of page
Search

Fysieke, mentale, emotionele en spirituele heling door plantmedicijnen

Al eeuwenlang worden geneeskrachtige planten gebruikt als holistische oplossing voor innerlijke heling, persoonlijke ontwikkeling en verbinding met De Bron. Veel gebruikers van deze plantmedicijnen spreken over het ervaren van een ‘intense, innerlijke reis die de kijk op het leven voorgoed verandert’. Tegenwoordig is het hebben van een holistische

levensstijl lang niet meer zo vanzelfsprekend, maar lijken plantmedicijnen daarentegen terug van weggeweest. Pieter Meurs (spirituele naam: Kartikeya Das) is *holistisch arts en streeft naar openheid over de krachtige werking van deze alternatieve geneesmiddelen: ‘Met de juiste medicijnen kunnen we mensen helpen innerlijke kracht te vinden tijdens hun genezingsreis.’


*Een holistisch arts kijkt naar het grotere geheel. In plaats van symptoombestrijding met farmaceutische producten, waar je overigens vaak nog meer bijwerkingen van krijgt, gaat een holistisch arts samen met jou op zoek naar de (diepgewortelde) kern. Sommigen doen dit in de vorm van ceremoniële rituelen met plantmedicatie zoals magische truffels, ayahuasca, cacao, kambo of cannabis. Zo ook Pieter Meurs. “De interesse voor plantmedicijnen is er al zo’n 20 jaar, hoewel eerder op onbewustere lagen,” vertelt hij. “Mijn specialisatie in dit veld heeft dan ook alles te maken met de ervaringen die ik door de jaren heen heb opgebouwd met deze medicijnen. Het heeft mij veel gebracht op gebied van heling, zelfinzicht en

persoonlijke ontwikkeling. Door dit werk op integere wijze te delen met anderen, betuig ik mijn respect naar deze leraren en bied ik een helpende hand aan mensen tijdens hun eigen proces van bewustwording.” Pieter legt uit dat hij werkzaam is met vier ‘main medicine’: cannabis, cacao, paddenstoelen en kambo. Hiermee brengt hij zijn cliënten op individueel niveau in balans.


“De manier om respectvol met plantmedicijnen te werken, is in een ceremoniële setting”, vertelt hij. “De betekenis van zo’n ceremonie houdt in: een plaats in tijd en ruimte met een duidelijke opening en sluiting, waarbinnen er een veilige ruimte is om in communie te treden met de plant.” Pieter legt uit dat alleen op deze manier je in staat bent de boodschappen van de plant te ontvangen, en zo een bijdrage heeft aan je persoonlijke ontwikkeling. Ook spreekt Pieter over zijn eigen ervaringen met plantmedicijnen. “Deze zijn zeer uiteenlopend; van de diepste dalen tot de hoogste hoogten.” Hij benoemd dat al deze ervaringen nodig waren om het volledige spectrum te zien van wat een mens kan doormaken als gevolg van het opgroeien in een ‘zieke maatschappij die totaal uit balans is en niet in harmonie met de natuur binnen en buiten onszelf.’


Ondanks dat Pieter er zo nu en dan nog steeds voor kiest om zelf met dergelijke medicijnen te werken, benadrukt hij altijd het belang om er periodes geheel van af te zien. “De hoeveelheid indrukken en inzichten die je opdoet zijn immens en verdienen het om rustig te laten bezinken.” Ook vertelt hij steeds minder nodig te hebben van het middel waarmee hij besluit te werken: “De energie van de spirit is mij bekend en staat mij toe van hem/haar te leren zonder mijzelf te verliezen en daarbij dicht bij mezelf te blijven.”


Wanneer ik Pieter vraag of hij een mogelijke verklaring heeft voor de effecten van plantmedicijnen, antwoord hij: “Eenieder doet zijn eigen ervaring op en daarin is geen goed of fout. Zoals ik het zie hebben veel van deze medicijnen in meer of mindere mate een ontaardend effect die je laten ademen in het astrale veld, je lichaam daarmee ontstijgend.” Hij twijfelt dan ook niet of deze middelen een therapeutische werking hebben. “Ze werken op alle lagen van je wezen. Op zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel vindt er een heling plaats door middel van (respectievelijk) detox, inzicht, release en gevoel

van verbinding met De Bron.”


In tegenstelling tot mijn verwachting benoemd Pieter dat absoluut niet iedereen plantmedicatie geprobeerd moet hebben. “Je moet er klaar voor zijn en het type persoon zijn dat op deze manier zijn of haar stukken door wil werken. Hier zijn tal van manieren voor. Ook adem- of lichaamswerk kunnen vergelijkbare ervaringen opleveren en zijn daarmee even effectief. Het is maar net wat bij je past en waar je naar op zoek bent.”


(met dank aan Carolien Borsch via de Hogeschool van Amsterdam)Medicinal plants have been used for centuries as a holistic solution for inner healing, personal development and connection to The Source. Many users of these plant medicines speak of experiencing an "intense, inner journey that changes the outlook on life forever". Today, having a holistic
lifestyle is no longer so self-evident, but plant medicines seem to be making a comeback. Pieter Meurs (spiritual name: Kartikeya Das) is a *holistic doctor and strives for openness about the powerful effect of these alternative medicines: "With the right medicines we can help people find inner strength during their healing journey."

* A holistic doctor looks at the bigger picture. Instead of treating symptoms with pharmaceutical products, which often give you even more side effects, a holistic doctor will look for the (deep-rooted) core together with you. Some do this in the form of ceremonial rituals involving plant medicines such as magic truffles, ayahuasca, cacao, kambo or cannabis. So is Pieter Meurs. “The interest in plant medicines has been there for about 20 years, although rather on more subconscious layers,” he says. “My specialization in this field has everything to do with the experiences I have built up over the years with these medicines. It has brought me a lot in terms of healing, self-insight and
personal development. By sharing this work with others with integrity, I pay my respects to these teachers and offer a helping hand to people in their own process of awakening.” Pieter explains that he works with four 'main medicine': cannabis, cocoa, mushrooms and kambo. With this he balances his clients on an individual level.

“The way to work respectfully with plant medicines is in a ceremonial setting,” he says. “The meaning of such a ceremony means: a place in time and space with a clear opening and closing, within which there is a safe space to enter into communion with the plant.” Pieter explains that only in this way will you be able to receive the messages from the plant, and thus contribute to your personal development. Pieter also talks about his own experiences with plant medicines. “These are very diverse; from the deepest valleys to the highest heights.” He stated that all these experiences were necessary to see the full spectrum of what a person can go through as a result of growing up in a “sick society that is totally out of balance and out of harmony with nature within and without.”

Despite the fact that Pieter still occasionally chooses to work with such medicines himself, he always emphasizes the importance of completely refraining from using them for periods. “The amount of impressions and insights you gain are immense and deserve to be allowed to sink in.” He also says that he needs less and less of the means with which he decides to work: “The energy of the spirit is known to me and allows me to learn from him/her without losing myself and thereby staying close to myself.”

When I ask Pieter if he has a possible explanation for the effects of plant medicines, he replies: “Everyone has their own experience and there is no right or wrong in this. As I see it, many of these drugs have a degrading effect to a greater or lesser extent that allows you to breathe into the astral plane, transcending your body.” He therefore has no doubts whether these drugs have a therapeutic effect. “They work on all levels of your being. Healing takes place on a physical, mental, emotional and spiritual level through (respectively) detox, insight, release and feeling
of connection with The Source.”

Contrary to my expectations, Pieter stated that absolutely not everyone should have tried plant medication. “You have to be ready and be the type of person who wants to work through their pieces like this. There are plenty of ways to do this. Breathing or body work can also provide similar experiences and are therefore equally effective. It just depends on what suits you and what you are looking for.”

(thanks to Carolien Borsch via Amsterdam University of Applied Sciences)

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page