top of page
Search

Qi-Om [tsjieoom], oftewel Sonic Selfhealing

Updated: May 20, 2023

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” - Nicola Tesla


Tijdens het bewandelen van mijn pad ben ik met verschillende leraren in contact gekomen die me hebben geholpen een referentiekader te bouwen voor mijn holistische visie op gezondheid.


Twee daarvan behelzen de scholen van yoga en die van klank. Yoga is goed voor een verhoogd lichaamsbewustzijn, met voordelen als verlaagde stress en verhoogde stretch. Beoefenaars ervaren meer focus en een stabieler gemoed. Bekende kost natuurlijk, maar hoewel het zich al duizenden bewezen heeft is het onlangs ook officieel gemaakt door de wetenschap.


Yoga zou afgeleid zijn van het woord Yuj in het Sanskrit wat verbinden inhoudt. Net naar gelang waar men zich mee wil verbinden, daar ligt de aandacht in de oefening. Dit kan zijn de ademhaling , een brandende kaars of een mandala etc. Wanneer de ziener versmelt met het geziene vindt er verbinding plaats. Oftewel eenwording, van dulatiteit naar non-dualiteit.


In dergelijke staten van bewustzijn nemen we veel informatie tot ons, vaak in de vorm van heilige geometrie. Deze drukt zich uit in beeld of klank, afhankelijk van welke siddhi’s (gaven) de yogi reeds tot ontwikkeling heeft gebracht. Het is tevens mogelijk om de andere kant op te redeneren en bewust te werken met geometrie buiten jezelf, doormiddel van beweging of resonantie. Op die manier kun je met de juiste oefening een dergelijke verhoogde staat van bewustzijn opwekken in jezelf.


Zoals bovenstaand citaat reeds verhuld bestaat alles om ons heen uit trilling, van het meest fijne tot het grofstoffelijke van aard. Je raadt het al, doormiddel van beide scholen heb ik technieken geleerd om hier concreet mee te werken. Ik zal eerst vertellen wat beide scholen afzonderlijk van elkaar inhouden. Vervolgens vertel ik hoe ik beide weer verbindt zodat er ‘yoga’ ontstaat.


Allereerst Qi-Yo, multiversal yoga. In 2018 ben ik door mijn leraar swami Agung Sangha ingewijd in deze vorm van yoga die hierin verschillende stromingen samenbrengt, namelijk: Qigong, tai-Chi, hatha yoga, kungfu en dans. Het resultaat is een dynamisch geheel wat je sterk laat verbinden met je Hara-punt, oftwel je Elixer-field. Dit punt bevindt zich 2 vingers onder de navel, dicht in de buurt van je 2e chackra en is 1 van je belangrijkste energiecentra. De energie gaat er letterlijk weer van stromen. QiYo kent ook wortels in Balinese technieken en is verbonden met de water-deva’s aldaar. Dit alles maakt dat de energie en wijsheid van het water-element sterk vertegenwoordigd is in deze vorm van yoga.


Nu verder met klank. Soundhealing of fonoforese is sinds mensheugenis een veel gebruikte methode voor heling. De oude sjamanen wisten als geen ander, met behulp van ritmisch geratel of geluid genezing te bewerkstelligen. Dat niet alleen, maar ook brachten zij zichzelf in een verhoogde staat van bewustzijn met de trom als voornaamste vervoersmiddel. In deze verbinding kwam wisten ze hoe de client het best te helpen.


Mijn avontuur in de klank begon dan ook tijdens een training in sjamanistische soundhealing van Roel Crabbé. Hij heeft zijn centrum in België en werkt uiterst zuiver, ik ben hem zeer erkentelijk. Later volgde ik een training bij Ohmpunctuur om te leren werken met klankschalen en stemvorken.


Met een drietal klankschalen is het mogelijk om een klankdiagnose te stellen. We gebruiken hiervoor een lager, midden- en hoger bewustzijnsschaal, Zit je laag in je energie en wat vast in de basis of juist te hoog en ben je onvoldoende geaard? De tonen liegen niet, want klank heeft geen oordeel.


Met de stemvorken kun je in iemands aura werken, om disharmonieën te verwijderen en oude energie op te ruimen. Ook is het mogelijk de gewogen stemvorken rechtstreeks op het lichaam te plaatsen. We gebruiken hiervoor punten uit de accupunctuur of werken rechtstreeks op het chackra. Op deze manier voeg je harmonische energie toe om de plek of lichaamsdeel op te laden.


Door op deze manier met trilling te werken creëer je met de tijd een harmonisch profiel in je elektro-magnetisch veld en zul je beter in contact kunnen komen met je eigen trillingsgetal. Ja ook wij mensen dragen een bepaalde frequentie alleen zijn we met de tijd vergeten hoe die precies voelde. Als gevolg van trauma, constante blootstelling aan straling en geluid en een algemene staat van afleiding weten we het vaak niet meer.


Daarom heb ik Qi-Om ontwikkeld! Door beide scholen te integreren in je eigen routines zul je je steeds fitter voelen en in lijn komen met je ware zelf. Met behulp van de dynamische bewegingen en de ademhalingsoefeningen uit de QiYo, en te leren werken met klank reik ik je de tools aan jezelf te kunnen helen. Doe je trouw je oefeningen en cultiveer je daarbij je aandacht voldoende, dan kom je gemakkelijker in de staat waarin het leven zelf een meditatie wordt en je vanuit ‘flow’ je aangeboren creatiekracht mag gaan ontdekken.


Nieuwsgierig geworden naar deze technieken voor selfhealing? Dit jaar zullen er naar verwachting enkele retreats georganiseerd worden om te leren je eigen routine te ontwikkelen op het gebied van beweging, ademhaling, meditatie en klank. Naast de oefeningen zul je je eigen stemvorken krijgen om mee aan de slag te gaan.


Houd de nieuwsbrief in de gaten of laat het me weten als je interesse hebt.


Dank voor het lezen,


Om Shanti OmQi-Om [tsjieoom], or Sonic Selfhealing


“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” - Nicola Tesla


While walking my path, I have come in contact with several teachers who have helped me build my view on holistic health.


Two of these include the schools of yoga and of sound. Yoga is good for increased body awareness, with benefits such as reduced stress and increased stretch. Practitioners experience more focus and a more stable mind. Well-known facts of course, but although it has already proven itself by thousands of years, it has recently been made official by science.


Yoga is said to be derived from the word Yuj in Sanskrit which means connecting. Precisely depending on what one wants to connect with, that is where the attention lies in the exercise. This could be breathing, a burning candle or a mandala etc . When the seer merges with the seen, connection takes place. In other words, unification, from tolerance to non-duality.


In such states of consciousness we take in a lot of information, often in the form of sacred geometry. This is expressed in image or sound, depending on which siddhis (gifts) the yogi has already developed. It is also possible to reason in the other direction and consciously work with geometry outside yourself, by means of movement or resonance. That way, with the right practice, you can induce such a heightened state of consciousness in yourself.


As the above quote already concealed, everything around us consists of vibration, from the finest to the gross in nature. You guessed it, through both schools I learned techniques to work with this in practice. I will first tell you what both schools mean separately. Then I explain how I reconnect both so that "yoga" arises.


First of all, Qi-Yo, multiversal yoga. In 2018 I was initiated by my teacher Swami Agung Sangha in this form of yoga that brings together different movements, namely: Qigong, TaiChi, Hatha yoga, Kung fu and dance. The result is a dynamic whole that allows you to connect strongly with your Hara point, or your Elixir field. This point is located 2 fingers below the navel close to your 2nd chakra and is one of your main energy centers. The energy literally starts flowing again. QiYo also has roots in Balinese techniques and is connected with the water devas there. All this means that the energy and wisdom of the water element is strongly represented in this form of yoga.


Now on to sound. Sound healing or phonophoresis has been a widely used method of healing since time immemorial. The old shamans knew better than anyone else how to bring about healing with the help of rhythmic rattling or other sounds produced. Not only that, they also brought themselves to a heightened state of consciousness with the drum as their primary vehicle. In this connection they knew how help the client at the time.


My adventure in sound therefore started during a training in shamanic sound healing by Roel Crabbé. He has his center in Belgium and works extremely pure, I am very grateful for him. Later I followed training at Ohmpunctuur to learn how to work with singing bowls and tuning forks.


With three singing bowls it is possible to make a sound diagnosis. We use a lower, middle and higher consciousness scale for this. Are you low in your energy and somewhat stuck in the base or too high and are you insufficiently grounded? The tones don't lie, because sound has no judgment.


With the tuning forks you can work in someone's aura, to remove disharmonies and clear old energy. It is also possible to place the weighted tuning forks directly on the body. For this we use points from the acupuncture or work directly on the chackra. In this way you add harmonic energy to charge the place or body part.


By working with vibration in this way, you create a harmonic profile in your electromagnetic field over time and you will be able to better come into contact with your own frequency. Yes, we humans also carry a certain frequency, but over time we have forgotten exactly what it was. Due to trauma, constant exposure to radiation and noise, and a general state of distraction, we often don't remember.


That's why I developed Qi-Om! By integrating both schools into your own routines, you will feel increasingly fitter and in line with your true self. With the help of dynamic movements and breathing exercises from QiYo, and learning to work with sound, I reach you the tools to heal yourself. If you faithfully do your exercises and cultivate your attention sufficiently, then you will more easily enter the state in which life itself becomes a meditation and you can discover your innate creative power from "flow".


Curious about these self-healing techniques? This year it is expected that some retreats will be organized to learn to develop your own routine in the areas of movement, breathing, meditation and sound. In addition to the exercises, you will get your own tuning forks to get started. Keep an eye on the newsletters for more updates or let me know if you are interested.


Thanks for reading,


Om Shanti Om

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page