top of page
Search

Aromatherapy, makes scents!

Updated: Mar 5, 2021

---For English, scroll down---


Ik houd van essentiële olieën, en waarom lees je hier. In de astrologisch dierenriem heb ik mijn zon in het teken van waterman, wat een luchtteken is, en de maan is in haar huis van het waterteken kreeft. Deze twee komen prachtig samen in etherische oliën, omdat het de vloeibaarheid van water en de vluchtigheid van lucht heeft. Dat is de reden, behalve dat ze natuurlijk heerlijk ruiken! Het verbinden met de oliën heeft me meegenomen op een reis door de zintuigen en de yoga van reuk. Of het nu een hele bloementuin is die je onder je neus houdt, of een vredig bos, het neemt me elke keer mee. En toch heb ik het nog niet eens gehad over het beste van alles, de medicinale waarde ervan!

Laat me je eerst vertellen wat etherische oliën precies zijn. Essentiële oliën zijn een mengsel van vluchtige stoffen, terpenen genaamd, die verantwoordelijk zijn voor de geur of smaak van een plant. Ze worden aangetroffen in bladeren, wortels of zaden van kruiden, planten en bomen. Ze zijn de manier waarop de natuur met de buitenwereld communiceert en vormen hun verdedigingslinie of aantrekkingskracht. Ze zijn 'Levende energie', zoals ik laatst iemand hoorde zeggen. Ze worden meestal verkregen door een proces van stoomdestillatie en zijn sterk geconcentreerde stoffen. Een fles lavendelolie is bijvoorbeeld gemaakt van ongeveer 7 kg plantaardig materiaal en slechts één druppel pepermuntolie is zo sterk als 24 kopjes pepermuntthee! Vandaar dat het werken met dit soort stoffen enkele voorzorgsmaatregelen en goede richtlijnen vereist, die ik later zal bespreken.

Er zijn typisch 3 belangrijke manieren om met deze oliën te werken. De eerste is om ze aromatisch te gebruiken. Dit kan worden gedaan door damp door de kamer te verspreiden of door ze rechtstreeks uit uw handen in te ademen. Het verspreiden van oliën is een geweldige manier om de kamer energie te geven zoals jij dat wilt, of het nu ontspannend, opbeurend of beschermend moet zijn. De effecten zijn direct omdat de verbindingen via de neus een snelkoppeling naar het hersenweefsel hebben. Daar eindigt een zeer belangrijke hersenzenuw, de reukzenuw, die verantwoordelijk is voor de geur. Daarom kunnen geuren zo'n sterk effect hebben op uw welzijn, emoties en geheugen.


Een andere manier om de oliën therapeutisch te gebruiken is topisch, ingewreven op de plek waar het moet werken. Op deze manier dringt het je huid binnen en ondersteunt het je aura in dat gebied. Omdat ze zo geconcentreerd zijn, verdient het soms de voorkeur om een ​​dragerolie zoals kokosolie te gebruiken. Op deze manier blijft de olie langer op zijn plaats en zijn de effecten mogelijk minder intens. Een ander ding om voor te zorgen is dat u contact met de ogen en het binnenoor wilt voorkomen, omdat dit mogelijk schade kan veroorzaken.


De derde manier om met deze middellen te werken, is door ze intern in te nemen. Dit kan echter alleen als je jezelf verzekerd hebt van een olie van behoorlijke kwaliteit zonder extra chemicaliën of pesticiden. Afgezien daarvan zijn ook niet alle soorten oliën geschikt om intern in te nemen, maar in het algemeen kun je als je er thee van kunt maken ook intern met de etherische olie werken. Nogmaals, begin hier langzaam mee, aangezien je lichaam eraan zal moeten wennen. Bij orale inname is het het beste om capsules te gebruiken vanwege de sterke smaak. Raadpleeg uw arts als u van plan bent ze voor langere tijd te gebruiken.

De meeste oliën hebben antibacteriële, schimmel- en parasitaire effecten, maar hieronder noem ik een ​​aantal populaire oliën en hun specifieke therapeutische voordelen:

Lavendel is de koningin van de kruiden en in principe geschikt voor elke aandoening. Het belangrijkste bestanddeel is linalool, dat een ontspannend effect heeft op lichaam en geest. Het wordt gebruikt bij slaapstoornissen en werkt uitstekend als huidverzorging na brandwonden of wonden. Lavendel werkt ook als een antidepressivum. Toen ik bij de geïntegreerde psychiatrie werkte, schreven we cliënten vaker essentiële lavendelolie voor. Onderzoek laat zien dat lavendelolie een vergelijkbaar effect heeft op angst en milde depressie als Prozac, maar zonder de bijwerkingen! Als je niet zeker weet welke olie je moet gebruiken, is lavendel meestal een veilige keuze, omdat het harmoniseert en balans brengt waar dat nodig is.


Citroen en andere citroenolie zijn echt als zon in een fles en de effecten zijn opbeurend en stimulerend. Het hoofdbestanddeel is lemoneen dat wordt gebruikt vanwege zijn ontvettende eigenschappen. Zowel in het lichaam (lever & gal) als lijmresten op je keukentafel. Hoewel het uw huid kan verlevendigen door dode huidcellen te verwijderen, moet u voorzichtig zijn op aan de zon blootgestelde delen, aangezien het tot 12 uur na het aanbrengen extreme irritatie kan geven in combinatie met zonlicht.


Pepermunt is een geweldige olie en staat bekend om zijn verfrissende effecten. Menthol is het belangrijkste bestanddeel en geeft je niet alleen een frisse adem, het opent ook de longen en doet wonderen voor je spijsvertering bij maagzuur, gas, krampen of diarree.

Zoals je kunt zien, zijn er bepaalde soorten terpenen die de geneeskrachtige waarde van de olie vormen. We hebben linalool voor ontspannende effecten, limoneen voor een opbeurende stemming en bèta-caryofyleen (zoals gevonden in zwarte peper) voor pijnstillende effecten. In mijn vorige blogpost over de medicinale werking van cannabis vermeld ik dit ook, aangezien cannabis, als grote speler in de medicinale plantenwereld, zo'n breed spectrum aan verschillende terpenen kan produceren.

Er zijn veel meer soorten oliën met veel meer mengsels van terpenen die voor specifieke problemen kunnen worden gebruikt. Hoewel etherische oliën niet het hele landschap van kruidengeneeskunde vormen, zijn ze nog steeds erg krachtig en kunnen ze zowel op fysiek als op emotioneel / spiritueel niveau effectief zijn.

Voor vragen of advies over het gebruik van etherische oliën kunt u contact met mij opnemen.

Dank u voor het lezen!---English version---


Essential oils are one of my favourites and why that is follows automatically. In the zodiac I have my sun in the sign of aquarius which is an air sign, and the moon is in her house of the water sign of cancer. I find the two coming beautifully together in essential oils, since it has the fluidity of water, and the volatility of air. That’s the reason, apart from them smelling great of course! Connecting with the oils has taken me on a journey through the senses and discovering the yoga of scent. Whether it is an entire flower garden you hold under your nose, or a peaceful forest it takes me away every time. And still I haven’t even mentioned the best thing of all, being the medicinal value of it!


First let me tell you what exactly essential oils are. Essential oils are a mixture of volatile compounds called terpenes, which are responsible for a plant’s smell or taste. They are found in leaves, roots or seeds of herbs, plants and trees. They are nature’s way of communicating with the outer world and make up their line of defence, or act of attraction. They are ‘Living energy’, as I heard someone say the other day. They are mostly derived through a process of steam distillation and are highly concentrated substances. For instance, one bottle of lavender oil is made of about 7kg of plant material and only one drop of peppermint oil is as strong as 24 cups of peppermint tea! This is why working with these kind substances needs some precautions and proper guidance, which I will get to later.


There are typically 3 major ways of working with these oils. First is to use them aromatically. This can either be done by diffusing vapor throughout the room or inhale them directly from your hands. Diffusing oils is a great way to energise the room the way you like it, whether it has to be relaxing, uplifting or protective. It’s effects are direct since the compounds have a shortcut to the brain’s tissue via the nose. A very important cranial nerve ends there, the olfactorian nerve, responsible for smell. That’s why scents can have such a strong effect on your wellbeing, emotions and memory.

Another way of using the oils therapeutically is topical, rubbed on the spot where it needs to act. This way it will penetrates your skin and support your aura in that area. Since they are so concentrated, sometimes a carrier oil like coconut oil is preferred to use. This way the oil will stay longer in place and it’s effects may be less intense. Another thing to take care of is that you want to prevent contact with the eyes and inner ear because it can cause some damage. The third way of working with this medicine is to take them internally. Now this is only true when you have assured yourself of a decent quality oil with no additional chemicals or pesticides in them. Apart from that, not all types of oils are suitable to take internally either, but in general if you can make tea of it you can work with the essential oil internally as well. Again, start slow with this, since your body will have to adjust to it. When taken orally, it’s best to use capsules because of the strong taste. Consult your doctor if you plan to take them extended periods of time.


Most oils have anti-bacterial, -fungal and – parasitic effects but I’ll mention a few popular oils and their specific therapeutic benefits:


Lavender is the queen of herbs and basically suit for any ailment. It’s main component is linalool which has a relaxing effect on body and mind. It is used for sleeping disorders and works great for skin care after burns or wounds. Lavender works as a anti-depressant too. Actually when I was working at integrated psychiatry we would prescribe clients lavender essential oil instead of Prozac, since research shows a similar effect in anxiety and mild depression without the side effects! If you’re not sure which oil to use, lavender mostly is a safe choice as it harmonizes and brings balance where needed.


Lemon and other citric oils are really like sunshine in a bottle and the effects are uplifting and energizing. It’s main component is lemonene which used for it’s degreasing properties. As much in the body (liver & gall) as well as remnants of glue on your kitchen table. Although it can liven up your skin by removing dead cells, you should take care on sun exposed areas since it can give extreme irritation in combination with sunlight up to 12 hours after application.

Peppermint is a great oil and famous for it’s refreshing effects. Menthol is it’s main component and not only does it give you a fresh breath, it also opens up the lungs and does wonders for your digestive system in case of stomach acid, gas, cramps or diarrhea.


As you can see there are certain types of terpenes that make up the medicinal value of the oil. We have linalool for relaxing effects, limonene for uplifting the mood and beta-caryophylene (as found in black pepper) for pain relieving effects. In my previous blogpost on the medicinal effects of cannabis I also mention this since cannabis, as a big player in the medicinal plant world, is able to produce such a broad spectrum of different terpenes.


There are many more types of oils with many more blends of terpenes to be used for specific problems. Although essential oils don’t make up the entire landscape of herbalism they are still very powerful and can be effective on a physical, as well as a more emotional/spiritual level.


For questions or guidance on the use of essential oils you are welcome to contact me.

Thank you for reading!39 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page